Gmina Radziemice

Radziemice 74

32-107 Radziemice

Adres poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl

Telefon: 12 385 62 44

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

                                                                       Radziemice, dnia 08.03.2018 r.

Nasz znak: INW.271.2.2018

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej (w jednostkowych cenach netto
i wartości brutto) na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii dla oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów stanowiącym załącznik
do zapytania.

 • Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest firma TAURON Dystrybucja SA,
  na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej.
 • Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

 

 1. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej w ciągu trzech miesięcy wynosi:
 • dla taryfy C11, G11, C12a –   29 818 kWh
 • dla taryfy C12b   –  60 000 kWh

 

 1. Instrukcja dla Wykonawcy zamówienia:

4.1.Wykonawca będzie co miesiąc przekazywał jedną fakturę wraz z załącznikami umożliwiającymi szczegółową analizę zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii.

4.2. Umowa zakupowa obejmie wszystkie nowe podłączenia do sieci OSD w 2018 roku.

4.3. Wykonawca opłatę handlową uwzględni w cenie energii elektrycznej, a ponadto nie doliczy żadnych dodatkowych elementów do przedstawionej ceny energii.

4.4.Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie będzie obowiązywała w okresie
od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r.

4.5. Zaproponowana w ofercie cena energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne powinna zawierać podatek akcyzowy oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Regulacji Energetyki wymaganych świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy „Prawo energetyczne”.

4.6.Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie może ulec zmianie wyłącznie
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

 1. Sposób dostawy przedmiotu umowy.

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność dostarczać będzie przedmiot umowy
do oświetlenia  ulicznego oraz obiektów i budynków Gminy Radziemice (zgodnie
z załącznikiem Nr 1 – do zapytania) z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki
druku stanowiącym załącznik nr 2 oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczonego  za zgodność kopii z oryginałem przez uprawnione osoby.

 1. Do oceny oferty brana będzie cena brutto oferty w PLN.

 

 1. Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór Umowy na dostawę energii elektrycznej.

 

 1. Płatność w formie przelewu w PLN na konto Wykonawcy w terminie 21 dni do daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy.

 

10. Kryteria wyboru oferty

1 Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

2 Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić całkowity koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

 

11. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert

1. Oferty przygotowane w oparciu o powyższe warunki należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11:00.

2. Formularz cenowy na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Zarządzenia Wójta Gminy Radziemice Nr 88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Radziemice regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro.

 

 

Informacji na temat zapytania udziela: prowadząca sprawę Agnieszka Niewiara
tel. (12) 385 62 44 wew. 121, e-mail: a.niewiara@radziemice.gmina.pl

zapytanie en

ZATWIERDZAM

Pliki