Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 7:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
4. Interpelacje Radnych.
5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
6. Wnioski Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
b) uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
c) uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
d) uchwała w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radziemice.
e) uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/95/2019  z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.
f) uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/117/2016  z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Radziemice.
g) uchwała w sprawie: Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziemice.
h) uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziemice.
i) uchwała w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Radziemice.
8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XIV  Sesji Rady Gminy Radziemice.