OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY RADZIEMICE                                               Radziemice dnia: 10.08.2020 r.
32-107 RADZIEMICE

Nasz znak: RKG-II.6731.3.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam,

że w dniu 04 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Radziemice wpłynęło pismo inwestora P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającego przez pełnomocnika Mariusza Głos  ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, w sprawie  wycofanie wniosku  z dnia 14.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu PRO7005_B na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 17 położonej  w obrębie Dodów gm. Radziemice.

Zgodnie z art. 105  § 2  KPA organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W związku z powyższym zawiadamiam o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu wobec wnioskowanemu umorzeniu postępowania w terminie 5 dni od zakończenia ogłoszenia niniejszego pisma (do dnia 01 września 2020 r.).

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( 25 sierpnia 2020 r.).

Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Radziemice pokój nr 6 w godz. 9.00 do 14.00.

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                               Marek Słowiński