Dla kogo świadczenie „Dobry start”?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, świadczenie „Dobry start” przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym oraz osobom uczącym się. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne!!!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje także szkół policealnych i szkoły dla dorosłych.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.

Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018r. nie będą rozpatrywane. Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

  • Wnioski w formie elektronicznej można składać już od 1 lipca 2018 r.
  • Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziemicach

Pliki do pobrania:

wniosek-o-dobry-start

rozporządzenie dobry start