Wrocimowice, 04.11.2021 r

 

DYREKTOR Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Fizjoterapeuta lub masażysta w Środowiskowym Domu Samopomocy

 1. Wymagania formalne:
 2. wykształcenie kierunkowe,
 3. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub masażysty,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 3. komunikatywność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 4. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych.

 1. Zakres obowiązków:
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych dla uczestników,
 3. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych w zakresie terapii ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji na rzecz uczestników,
 4. prowadzenie indywidualnej gimnastyki oraz terapii ruchowej uczestników,
 5. udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
 6. prowadzenie dokumentacji podopiecznych.

 1. Warunki pracy i płacy:
 2. umowa o pracę na ½ etatu, umowa zlecenie, bądź zlecenie usług rozliczane fakturą za zrealizowane godziny pracy,
 3. wynagrodzenie do ustalenia w zależności od rodzaju umowy.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. cv,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 5. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 6. zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocimowicach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko fizjoterapeuta- masażysta.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocimowicach, Wrocimowice 4, 32-107 Radziemice,  w terminie do 12-11-2021 r. do godziny 14:00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Fizjoterapeuta/masażysta
w Środowiskowym Domu Samopomocy we  Wrocimowicach.”

 1. Etapy procesu wyboru kandydata:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 1. Klauzula informacyjna:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przysługującym prawie dostępu do treści danych.

 

                             Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Wrocimowice