GOPS w Radziemicach informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych  „3+”. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz  3  lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem, po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie „ Pierwszy dzwonek” wraz z wymaganymi dokumentami. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t  Dz. U. z 2015 r., poz. 163) tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie, wsparcie udzielane jest w kwocie 150,00 zł na ucznia.

Projekt „Pierwszy dzwonek” dotyczy  dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Radziemice tj:

  1. Dzieci do 18 roku życia
  2. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
  3. Pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do  25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu. Wsparcie finansowe przysługiwać będzie dla uczniów  szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Zainteresowani rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  celu odebrania druków deklaracji uczestnictwa w projekcie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 07.30-15.30.

Druki deklaracji j/w stanowią również załącznik  do niniejszej informacji i mogą być pobrane ze strony:  www.radziemice.pl. Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty, w przypadku gdy będą dotyczyć danej rodziny,:

 

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:
–  zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (brutto i netto) za miesiąc kwiecień 2015r.

– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 r.

– zaświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny.

–  zaświadczenie z USC potwierdzające zameldowanie dziecka na terenie Gminy Radziemice.

– zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez  dziecko nauki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  upływa w dniu 14 maja 2015 r.

 

Pobierz deklaracje (plik word) deklaracja