Radziemice 12.07.2017 r.

Nasz Znak:INW.271.6.2017

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.. 2164 z późn. zm.) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół na Dz. Nr  202/1, 201/2 w miejscowości Radziemice, gm. Radziemice”

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę 688 983,00 zł brutto.

Nr.

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres gwarancji w miesiącach
1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO”

ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce

 

638 512,40 zł.

 

60

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.