Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach

HODOWCO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH PAMIĘTAJ

 Posiadacz zwierząt ,które mają być wprowadzone na targ :

  1. przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ podmiotowi prowadzącemu targ:
  • opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne
  • świadectwa zdrowia w przypadku świń
  1. udostępniają do wglądu, przed wprowadzeniem zwierząt na targ , podmiotowi prowadzącemu, paszporty  i dokumenty identyfikacyjne zwierząt – w przypadku bydła i koniowatych

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.

Wprowadza je ustawa z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 1605).


Zgodnie z art. 20 znowelizowanej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015r. poz. 1172 z późn. zm.)

Posiadacz świń:  

  • jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada
  • zgłasza kierownikowi biura AMiRR fakt oznakowania świni  w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.  

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni  oraz  zgłosić kierownikowi biura fakt oznakowania świń  w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

 W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt

Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu,  umieszcza się w księgach rejestracji.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura AMiRR.

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 18 października 2016r.