Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dodów nr drogi 160340K Dodów – Łętkowice-Kolonia od km 0+950 do 1+320” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 160.000,00 zł brutto.

Informuję, że do dnia 20.07.2020 r. do godz. 1030 wpłynęły cztery oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg. poniższego zestawienia:

informacja z otwarcia ofert