W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radziemice, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników, organizacje pożytku publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Radziemice do udziału w konsultacjach społecznych.

Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
 2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 8. Organy władzy publicznej;
 9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się w dniu 13 kwietnia 2017 r. i będą trwać  do 12 maja 2017 r. przy czym będą odbywać się w formie:

 

 1. Spotkań konsultacyjnych, które odbędą się dniach:

8 maj 2017 r. o godz. 1700  w budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

 10 maj 2017 r. o godz. 1700  w budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy  Oświatowej w Radziemicach.

 

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy w sekretariacie.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email:  ug@radziemice.gmina.pl

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziemice.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym   www.radziemice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy – w referacie inwestycji. Informujemy równocześnie,  że uwagi przekazane  w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska  w przedmiocie konsultacji.

Radziemice GPR

Formularz_konsultacyjny_GPR_Radziemice