dzwonekSamorząd Województwa Małopolskiego przygotował druga edycję projektu  „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód  nie przekracza 150 % kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie, wsparcie udzielane jest w kwocie 150,00 zł na ucznia.