WÓJT GMINY RADZIEMICE

   32-107 RADZIEMICE

Radziemice dnia: 02.03.2018 r.

Nasz znak: RKG-II.6731.1.2018 r.

 

O B W  I E S Z C Z E N I E


            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 02 marca 2018 r. na wniosek Powiatu Proszowickiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75 , 32-100 Proszowice działający przez pełnomocnika Zbigniewa Kaczkowskiego ul. Wyszyńskiego 6B/7, 39-303 Mielec zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Odbudowie drogi powiatowej nr 1235K klasy „Z”
– zbiorczej Wrocimowice – Radziemice – Skrzeszowice  w km 7+006,00 –  7+950,47.

obejmująca działki położone w miejscowości:

(działki Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach) – Błogocice działka nr 330, 331, Kąty działka nr 122/8, Dalewice działka nr 778 

(działki prywatnych właścicieli)  – Katy nr 99/1, Dalewice nr 58/1

(działki Skarb Państwa) – Błogocice nr 320

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

 

                                             Wójt Gminy

                                              Marek Słowiński