WÓJT GMINY RADZIEMICE

   32-107 RADZIEMICE

Radziemice dnia: 24.04.2018 r.

Nasz znak: RKG-II.6731.2.2018 r.

O B W  I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Radziemice zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Budowie budynku Świetlicy Wiejskiej, wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania, wentylacji, zewnętrznymi odcinkami instalacjami wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, budowa miejsc postojowych, odwodnienia terenu, kanalizacji opadowej oraz zbiornika retencyjnego szczelnego na wody opadowe, szczelnego zbiornika na nieczystości, linii oświetlenia zewnętrznego niskiego napięcia, boiska, budowa obiektów małej architektury, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ogrodzenia do 2,0m i piłkochwytów do 6,0m.

na terenie nieruchomości składającej się z działek nr 190/1, 190/2, 362/20, położonych w obrębie Przemęczanki gm. Radziemice.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

Marek Słowiński