WÓJT GMINY RADZIEMICE                                           Radziemice dnia: 13.10.2021 r.

   32-107 RADZIEMICE

Nasz znak: RKG-II.6731.3.2021 r.

O B W  I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm. ) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu
13 października 2021r. na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  działając przez pełnomocnika Bartosza Leśniak ELWAR Sp. z o. o.
ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów zostało wszczęte postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, napowietrznej sieci  elektroenergetycznej SN 15 kV, stanowisk słupowych SN 15 kV w miejscowości Zielenice i Smoniowice.

Na nieruchomości składającej się z działek nr:
–  286, 287, 288, 289, 290, 484, 468, 305, 300, 470, 301, 302, 303  położonych
w obrębie Zielenice gm. Radziemice,

–  387, 381, 377, 375, 591, 354, 568, 154, 358  położonych w obrębie Smoniowice gm. Radziemice,


Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                      Marek Słowiński