Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 tj. z późn. zm.) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2019 r. na podstawie Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie nr SKO.ZP/415/746/2018 z dnia 28.12.2018 r. zgodnie z art. 7 i art. 77 K.p.a zostało wszczęte dodatkowe postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu PRO7005_B

na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 104 położonej  w obrębie Dodów
gm. Radziemice.

obwieszczenie Dodów tel

Pliki