W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Powiatu Proszowickiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice działający przez pełnomocnika Krystiana Kowalskiego ul. Anny Jagiellonki 2 m 5,
92-414 Łódź  dotyczącego  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Odbudowie drogi powiatowej nr 1262K Niegardów – Zielenice od km 1+750 do km 3+00

na działce nr  244/1 w miejscowości Łętkowice – Kolonia.

działka Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach

Zawiadamiam że w 25 czerwca 2020 r. została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska – pok. nr 6, w godz. 10.00 do 13.00.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081).