OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo­nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zmianami),

 

Wojewoda Małopolski

zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z 09.07.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odo­la­nów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Two­rzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woje­wództw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielko­polskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świno­ujściu):

  • na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
  • na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Pałecznica, Urzędu Gminy Radziemice, Urzędu Gminy Iwanowice, Urzędu Gminy Słom­niki, Urzędu Gminy Gołcza, Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Gminy Klucze, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Gminy Trzyciąż;
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją, zawiadomienie o  wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.