WÓJT GMINY RADZIEMICE                                           Radziemice dnia: 06.10.2020 r.

   32-107 RADZIEMICE

Nasz znak: RKG-II.6731.5.2020 r.

O B W  I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm. ) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu
06 października 2020 r. na wniosek inwestora Almus Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki działający przez pełnomocnika Ryszarda Leśniak  LEMAR R.L.E. Leśniak Sp. j  Hebdów 169, 32120 Nowe Brzesko zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Obrażejowice
Gm. Radziemice

 – obejmująca działki położone w miejscowości:

Obrażejowice  nr działki: 33/1

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                      Marek Słowiński