W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie  ul.  Dajwór  27, 31-060  Kraków  działający  przez  pełnomocnika Tomasza Miodek ul. Jemiołowa 19b, 30-377 Kraków  dotyczącego  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej  SN 15kV na działkach nr 10, 12 obr. Łętkowice; budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 12; 10; 406; 11 obr. Łętkowice oraz na działkach nr 348 ; 2; 1/2; 350 obr. Obrażejowice  Gmina Radziemice

Zawiadamiam że  03 października 2019 r. została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska – pok. nr 6, w godz. 10.00 do 13.00.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2081).