WÓJT GMINY RADZIEMICE

   32-107 RADZIEMICE

Radziemice dnia: 26.07.2017 r.

Nasz znak: RKG-II.6733.3.2017

O B W  I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm. ) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. na wniosek Gminy Radziemice , Radziemice 74, 32-107 Radziemice działająca przez pełnomocnika Marcina Możdżeń ul. 1-go Maja 14, 28-500 Kazimierza Wielka zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :„Budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z kanalizacją kablową w miejscowości Radziemice gm. Radziemice. Na terenie nieruchomości składającej się z działek nr 366/9, 376/4, 366/8, 375/1, 203/1, 203/2, 200/3, 201/2, 202/1,  położonych w obrębie Radziemice,  Gmina Radziemice

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

                                                                     Wójt Gminy

Marek Słowiński