WÓJT GMINY RADZIEMICE

   32-107 RADZIEMICE

Radziemice dnia: 18.07.2017 r.

Nasz znak: RKG-II.6733.1.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2017 r. na wniosek Powiatu Proszowickiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75 , 32-100 Proszowice działający przez pełnomocnika Kowalskiego Krystiana ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Obudowie drogi powiatowej Waganowice – Obrażejowice – Muniakowice (nr drogi 1263K / nr dz. ewid. 417) w miejscowości Łętkowice w km 2+800 – 3+227 obejmująca działki położone w miejscowości:

– Łętkowic działka Nr 417/1  (wydzielona z dz. ewid. Nr 417)

 Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia może Pan/pani wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.