Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Radziemice, że „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”,
znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., projekt „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” znalazł się na pierwszym miejscu
na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łącznie do dofinansowania w ramach w/w poddziałania wybrano zaledwie 4 projekty,    Liderem Projektu jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 41 gminami, wśród nich jest Gmina Radziemice.

Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł.,
kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł.

Projekt ukierunkowany jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości powietrza.                         Ma polegać na dofinansowaniu  montażu instalacji OZE w domach prywatnych: solarów do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię, pomp ciepła do ogrzewania domów oraz kotłów pelletowych.

Do Projektu z Gminy Radziemice przystąpiło 68 gospodarstw domowych,
w tym Parafia św. Stanisława Biskupa w Radziemicach oraz Wspólnota Mieszkaniowa z Radziemic. Na terenie Gminy zostanie zainstalowanych  55 instalacji solarnych, 17 instalacji fotowoltaicznych, 3 powietrzne pompy ciepła oraz 1 kocioł pelletowy. Część mieszkańców wyraziła chęć korzystania zarówno z instalacji solarnej i fotowoltaicznej.

Projekt będzie realizowany w roku 2018 i 2019.