Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro, Urząd Gminy Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2015/2016 długość dróg 55 km „

Utrzymanie przejezdności na drogach polegać będzie na odśnieżaniu i likwidacji gołoledzi.
Cenę usługi należy przedstawić w następujący sposób:

Wariant I:
Cena usługi l godz. pracy samochodu piaskarki (likwidacja gołoledzi)
Cena netto
Cena brutto Cena usługi l godz. pracy samochodu ciągnika (odśnieżanie)
Cena netto
Cena brutto

Wariant II:
Cena Usługi ryczałtowa za cały sezon od 15.11.2015r do 31.03.2015r
Cena netto
Cena brutto

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu gminy Radziemice do dnia 26,10.2015r godzina 10.00, Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Paweł Jagła tel. (12) 385-62-44. Przed złożeniem ofert zasadne jest dokonanie uzgodnień zakresu robót w porozumieniu z Urzędem Gminy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki:
Załącznik nr l – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Specyfikacja zimowego utrzymania dróg
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Tabela nr l – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

Do pobrania:

zap_of_odsniezanie_2015_1

mapa_ods