Działając na podstawie art. 24f ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach informuje, że zgodnie ze złożonym do RZGW Wody Polskie w Krakowie Wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radziemice na okres 3 lat, z dniem 1 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie w/w Taryfy.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2021 r. wysokość cen i stawek opłat wyniesie:

  • za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Lp. Grupa odbiorców wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie
od 1 do 12 m-ca od 13 do 24 m-ca od 25 do 36 m-ca
1 Grupa 1 – wszyscy odbiorcy Cena 1 m3 dostarczonej wody 4,00 4,47 4,98
Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc 6,00 6,00 6,00

  • za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp. Grupa odbiorców wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie
od 1 do 12 m-ca od 13 do 24 m-ca od 25 do 36 m-ca
1 Grupa 1 – wszyscy odbiorcy Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 17,41 18,23 19,09
Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy – 1 miesiąc 0,00 0,00 0,00

Jednocześnie informujemy, że wzrost cen za dostawę wody i odbiór ścieków podyktowany jest wzrostem stałych kosztów prowadzonej działalności, m. in. wzrostowi cen energii elektrycznej o około 30% oraz  kosztów opłat za korzystanie z wód. Ponadto z uwagi na stan sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano naprawdę lub wymianę koniecznych z punktu eksploatacyjnego urządzeń, co przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców.

Projekt złożonego Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radziemice na okres 3 lat, dostępny jest w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziemicach, 32-107 Radziemice 1.

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Jerzy Wójtowicz