W związku z przyjęciem Uchwały Rady Gminy Radziemice nr XXXVIII/2010/2017  z dnia  14.08.2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Wójt Gminy Radziemice ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Komitetu oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W skład Komitetu wchodzi od 13 do 18 członków, w tym:

  • Od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Radziemice, wskazanych przez Wójta Gminy;
  • Od 1 do 4 przedstawicieli Rady Gminy Radziemice;
  • 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  • 1 przedstawiciel przedsiębiorców;
  • przynajmniej po jednym przedstawicielu mieszkańców każdego podobszaru rewitalizacji, przy czym nie mogą być to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, ani w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Gminy.
  • Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, które znajdujących się na terenie obszarów rewitalizacji.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można przesyłać do dn. 30.08.2017 r. na adres Urzędu Gminy Radziemice lub składać w Urzędzie osobiście. Kandydaci zostaną wyłonieni przez Komisję powołaną przez Wójta, przy czym głównymi kryteriami wyboru będą:

  1. Doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej w obszarze rewitalizacji lub jego bezpośrednim sąsiedztwie;
  2. Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze społecznym z finansowaniem zewnętrznym;
  3. Fakt zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
  4. Zaangażowanie w proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziemice.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Radziemice