WÓJT GMINY RADZIEMICE

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIEMICACH

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łączne wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówki (Dz.U. z 2017 r. 1597), tj.:

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2) posiada wykształcenie wyższe i  tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z  zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z  zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

8) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1982  r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) lub art. 276 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

12) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o  języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2–11 określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówki.

3. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania;

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

4. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z póź.zm.),

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  1. Oferta osoby przystępującej do konkursu na stanowisko dyrektora powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i  rozwoju danej placówki oświatowej, której dotyczy oferta,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej – w  przypadku nauczyciela, albo

–  stażu pracy dydaktycznej – w  przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata (Załącznik nr 2):

–  imię (imiona) i nazwisko,

–  datę i miejsce urodzenia,

–  obywatelstwo,

–  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopie dokumentów   potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o  którym mowa w  lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w  tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z  zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego    o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (Załącznik nr 3)

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, (Załącznik nr 4)

10) oświadczenie, że kandydat nie  był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.), (Załącznik nr 5)

11) oświadczenie o  dopełnieniu obowiązku, o  którym mowa w  art. 7  ust. 1 i 3a ustawy z  dnia 18  października 2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (Załącznik nr 6)

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia   awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego1 sierpnia 1972 r.,

14) oświadczenie, że kandydat nie  był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o  której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela                        (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) lub art. 276 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669   ze zm.), (Załącznik nr 7)

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i  korzysta z  pełni praw publicznych, (Załącznik nr 8)

  1. Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs…….” (podać nazwę i  adres szkoły, której konkurs dotyczy)                   w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 14.30.

– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Radziemicach, Radziemice 74,           32 – 107 Radziemice,

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32 – 107 Radziemice,

– nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

7.  Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Radziemice odrębnym Zarządzeniem.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego Kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji indywidualnie – telefonicznie oraz e-mailem.