Wójt Gminy Radziemice

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

Inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej

w Urzędzie Gminy Radziemice

wymiar etatu: 1

I. Nazwa i adres jednostki:

        Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice

III. Stanowisko pracy:

      Samodzielne stanowisko inspektora ds. gospodarki wodno – ściekowej.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:           

 • spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie: wyższe;
 • staż pracy:
 • minimum 4 lata.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, umiejętność planowania pracy;
 • znajomość przepisów z zakresu:
 • Ustawy prawo wodne;
 • Ustawy prawo budowlane;
 • Ustawa prawo ochrony środowiska;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawy o samorządzie gminnym;
 • Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość:
 • struktury, statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziemice;
 • obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres
  i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • dyspozycyjność
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji, umiejętność szybkiego uczenia się,
 • mobilność, gotowość do podróży służbowych,
 • wysoki poziom motywacji,
 • umiejętność syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów, budowania wizji,
 • prawo jazdy kat. B.

V. Zadania wykonywane na stanowisku: 

 • opracowanie, wdrożenie i aktualizacja gminnego programu gospodarki wodami;
 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ujęcia wody pitnej w Smoniowicach i Dodowie;
 • monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi;
 • sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów melioracyjnych;
 • monitorowanie drożności koryta rzeki Ścieklec, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi;
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Radziemicach;
 • utrzymywanie i konserwacja rowów oraz urządzeń wodnych będących własnością Gminy Radziemice, prowadzenie ich ewidencji, oraz inwentaryzacji;
 • opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do sieci wodociągowej;
 • sporządzanie i aktualizowanie gminnego programu ochrony środowiska w zakresie postępowania z wodami opadowymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, inicjowanie zadań inwestycyjnych, przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

VI. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat,
 • gotowość do pracy w terenie (na ujęciach wodnych, oczyszczalni ścieków, na sieci wodociągowej),
 • płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3500,00 zł do 4200,00 zł brutto + dodatek stażowy dodatkowo premia uznaniowa,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 511 z późn. zm. z 2019 poz. 730), wynosi mniej niż 6 %.

VII.   Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • życiorys (CV);
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza, zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej, z dnia 22.06.2006 r. – (Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, (załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Radziemice o naborze);
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik nr 2 do Ogłoszenia Wójta Gminy Radziemice
  o naborze).

VIII.       Dodatkowe informacje:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku.

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na samodzielne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 2018 poz. 1260 z póź. zm). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póź.zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25.06.2019 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice z dopiskiem: Konkurs na samodzielne stanowisko inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.wrotamalopolski.pl/bip/radziemice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn.zm.).

X. Inne informacje:

KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Radziemice działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o dopuszczeniu do drugiego etapu oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Kandydaci niezakwalifikowani do drugiego etapu naboru, zostają o tym fakcie powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami do pracy.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii Pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne, złożone przez osoby, które nie zostały zatrudnione w procesie naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone
w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.