Radziemice 14.06.2016 r.

Wójt Gminy Radziemice

 


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice przyjętego Uchwałą Nr XLVI/108/00 Rady Gminy Radziemice z dnia  23 czerwca 2000r  zmienionego Uchwałą Rady Gminy Radziemice Nr XXXI/211/2009 z   29 grudnia 2009 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.06.2016 roku do 18.07.2016 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, Radziemice 74. 32-107 Radziemice, woj. małopolskie,  w godzinach 12.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.06.2016 roku w Urzędzie Gminy Radziemice, o godz. 11.00. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z projektem zmiany studium można się zapoznać na stronach internetowych Urzędu Gminy BIP: http://bip.malopolska.pl/ugradziemice w okresie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radziemice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2016 roku.

 

 

Wójta Gminy

Marek Słowiński