Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122ze zm.) Wójt Gminy Radziemice  przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2020 roku”.
W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Radziemice oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radziemice w 2020 r. – pobierz projekt.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziemice (tj. do 01.02.2020 r.).

Nie wydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Radziemice (siedziba Urzędu:  Radziemice 74, w dniach pracy ( od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@radziemice.gmina.pl

 

 

                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                  Marek Słowiński