WÓJT GMINY RADZIEMICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY RADZIEMICE
W 2018 ROKU

 1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Radziemice dla kobiet oraz mężczyzn (jedna kobieta oraz jeden mężczyzna).

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Środki Finansowe przeznaczone na zapłatę za schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radziemice zapewnia Urząd Gminy Radziemice.
 2. Termin realizacji zadania: od 01 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 3. Miejsce realizacji zadania: odległość nie większa niż 60 km od Gminy Radziemice.
 4. Termin składania ofert: – Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziemicach w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 09:00.Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w okresie od 01 maja do 31 grudnia 2018.” – Oferty składane po terminie określonym w warunkach konkursu nie będą przyjmowane.
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. Wybór Oferenta
 • oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane,
 • rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, · ocenia proponowaną jakość wykonania usługi,
 • komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

 – dogodność dojazdu, odległość nie większa niż 60 km od Gminy Radziemice

 – merytorycznej wartości oferty, efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,

 – merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadania,

 • otwarcie ofert nastąpi 19 kwietnia 2018 r. o godz. 09:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziemicach,
 • wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości.
 • podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym Oferentem.
 1. Podmioty uprawnione: Podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przedmiot działania
  a) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
 3. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 • deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania

10. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 poz. 1300)
 • deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania,
 • wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,
 • zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,
 • oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania – lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby konieczne do realizacji zadania. Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

11. Przygotowanie oraz składanie ofert:

 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).