Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż miesiącu maju 2017 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.1 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 200 000 zł.

Dofinansowanie na rozwój istniejących przedsiębiorstw będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości do 200 000 zł jednak nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz mające swoją siedzibę na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i nie prowadzą działalności związanej z rolnictwem.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Realizacja projektu zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej, lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać się w cele i przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego czyli musi być zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno–spożywczego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” informuje, iż miesiącu maju 2017 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.3 Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł. Dofinansowanie na rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości 150 000 zł jednak nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz mające swoją siedzibę na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej, lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których mamy do czynienia z:

  • zastosowaniem pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie,
  • stosowaniem pomysłów i rozwiązań gdzie indziej nieznanych,
  • nowatorskimi zastosowaniami lokalnych zasobów,
  • rozwojem nowych rodzajów produkcji lub usług,
  • nowymi sposobami zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.

Realizacja projektu zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8.00-14.00