Ogłoszenie nr 610717-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: „Przebudowa drogi gminnej nr (brak numeru), w km od 0+000 do km 0+240 oraz w km od 0+000 do km 0+046,w miejscowości Radziemice, Gmina Radziemice oraz Remont drogi gminnej nr 160420K w km od 0+000 do km 0+940 w miejscowości Wierzbica, Gmina Radziemice.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

treść przetargu