znak sprawy: INW.271.2.2019                                        Radziemice,  dnia 19.03.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gmina Radziemice

32-107 Radziemice 74

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Radziemice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej w Łętkowicach w Gminie Radziemice w ramach Projektu podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr. dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w treści SIWZ oraz wyjaśnia co następuje:

 

W związku omyłką pisarską Zamawiający dokonuje zmiany treści części V pkt 1 SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian i stropów o powierzchni co najmniej

1 000 m2 i wartości robót co najmniej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy będzie przeprowadzana aukcja elektroniczna.   W specyfikacji brak danych a w ogłoszeniu jest podane;

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Odpowiedź:

Nie będzie przeprowadzana aukcja elektroniczna. Gdyby Zamawiający przewidywał aukcję elektroniczną to na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy, miałby obowiązek zawrzeć taką informację w SIWZ jak również w ogłoszeniu. Wskazane przez Wykonawcę zapisy zawarte w ogłoszeniu pozostały puste (nie wypełnione przez Zamawiającego) podobnie jak wiele innych, w związku z powyższym nie dotyczą prowadzonego postępowania. Należy zauważyć, że Zamawiający wypełnia w ogłoszeniu tylko te sekcje, które dotyczą prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma wpływu na ogólną formę  i treść ogłoszenia.

Pytanie:

Prosimy o dołączenie do przedmiarów numeru KNR – DOTYCZY PRZEDMIAR BUDOWLANY

Odpowiedź:

W załączeniu przedmiar ze wskazanymi podstawami (KNR).

SIWZ – zmiana oraz odpowiedzi na pytania

przedmiar – Budowlany z podst. wyceny

ogl_BZP_zmiana -18-03-2019

 

 

Ogłoszenie nr 523404-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Łętkowicach w Gminie Radziemice w ramach Projektu podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

treść ogłoszenia