Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Radziemice oraz prowadzenie PSZOK”

Dokumenty do postępowania