Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 03 listopada 2017 r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
  – uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
  – uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2017-2029 (przedłużając ją na okres 2017-2030),
  – uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radziemice
  do Projektu „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”,
  – uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  – uchwała w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radziemice na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Radziemice na lata 2017-2022.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.