Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
 • uchwała w sprawie: uchwała w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2018 r.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 • uchwała w sprawie: umorzenia pożyczek dla stowarzyszeń.
 • uchwała w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków
  i innych opłat stanowiących dochody Budżetu Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu działalności Rady Gminy Radziemice na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia planu Komisji Stałej Rady Gminy Radziemice
  na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziemice na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu na 2018 rok dla GOK Radziemice.
 • uchwała w sprawie: określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radziemice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 • uchwała w sprawie: zmiany w statucie GOK Radziemice.
 • uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Łętkowicach.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Godzina 13:00 część opłatkowa.
 4. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.