Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 01 lutego 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 • uchwała w sprawie: przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2018 r.
 • uchwała w sprawie: zmiany statutu Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 września 2016 roku podjętej w sprawie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice, w celu wyznaczenia w terenie objętym zmianą „obszaru potencjalnych możliwości rozwoju budownictwa usługowego, technicznego oraz produkcji” w sołectwie Obrażejowice w gminie Radziemice oraz przyjęcia jednolitego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice wynikającego z tej zmiany Studium.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.