W dniu 24 listopada 2017 r. w Radziemicach odbyło się uroczyste  otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1235K – Wrocimowice -Radziemice – Skrzeszowice km 8+551, 23-9+861,26 odc. Błogocice – Radziemice.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro oraz Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński.

Poświęcenia prac drogowych dokonał ks. dr Stanisław Mika Proboszcz Parafii w Radziemicach.

Wicewojewoda Józef Gawron powiedział, iż przebudowana droga powiatowa wraz z nowopowstałym rondem wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców (w tym szczególnie dzieci uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Radziemicach). Wicewojewoda zadeklarował również wsparcie przy pozyskaniu środków na dalszą przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Radziemice.

Wójt Gminy Radziemice złożył podziękowania na ręce Wicewojewody Józefa Gawrona za przyznane dofinansowanie do projektu. Podziękował również Panu Grzegorzowi Pióro Staroście Proszowickiemu za wspólne zrealizowanie przebudowanego odcina drogi. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do tego iż zadanie zostało wykonane: tj. Radnym Gminy Radziemice oraz Radnym Powiatowym.

Wójt Marek Słowiński powiedział:

„Ta inwestycja drogowa będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Radziemice, mieszkańcom powiatu proszowickiego a także wszystkich innym przejeżdżającym przez miejscowość Radziemice….

W trakcje prac projektowych były rozpatrywane trzy warianty przebudowy skrzyżowania w Radziemicach. Wybrano wariant z budową ronda jako wariant najbardziej optymalny. Teraz plany stały się rzeczywistością.

Uważam, że przebudowany odcinek drogi wraz z nowopowstałym rondem będzie dobrze służył nam, naszym dzieciom i wnukom przez długie lata”.

Wójt złożył także podziękowania: Pani Janinie Krzek oraz wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, projektantowi przebudowanego odcinka drogi Panu Zbigniewowi Kaczkowskiemu, wykonawcom inwestycji Firmie AGROBUD Wiesław Nowakowski oraz Firmie PRODIM Oskar Niezabitowski oraz kierownikowi budowy Wiesławowi Gołębiowi.

W uroczystości uczestniczyli również:

Wicestarosta Zbigniew Daros, Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego Piotr Janczyk, Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica, Adam Samborski Wójt Gminy Racławice, Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego Elżbieta Grela, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Gacek, Radna Powiatu Proszowickiego Marzena Żywot, Radna Powiatu Proszowickiego Maria Łakoma, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach Janina Krzek, Starszy Aspirant Piotr Kulisa, Przewodniczący Rady Gminy Radziemice Waldemar Przeniosło wraz z Radnymi Gminy Radziemice oraz Sołtysami.

Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Proszowicach oraz Gmina Radziemice. Całkowity koszt prac wyniósł 1 998 867,47 zł. Na remont drogi pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-1019 w wysokości 50 % wartości inwestycji.

Montaż finansowy przebudowanego odcinka drogi:

– Gmina Radziemice (wkład własny 25% kosztów inwestycji tj. 500 tys. zł)

– Starostwo Powiatowe w Proszowicach (wkład własny 25% kosztów inwestycji tj. 500 tys. zł)

– dofinansowanie zewnętrzne (50% kosztów inwestycji tj. 1 mln zł)

Wykonawcą robót w przetargu były firmy: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza i PRODIM Oskar Niezabitowski, ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wycinka krzewów, frezowanie nawierzchni, roboty rozbiórkowe)
  2. wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, studnie rewizyjne, rurociągi z rur PCV, przykanaliki, studzienki ściekowe, regulacja zaworów wodociągowych i studzienek telefonicznych)
  3. roboty ziemne (wykopy, nasypy, plantowanie powierzchni skarp)
  4. podbudowa
  5. wykonanie nawierzchni (siatka z włókna szklanego, skropienie między warstwowe, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego)
  6. roboty wykończeniowe (przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe, umocnienie poboczy kruszywem)
  7. oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki poziome i pionowe, bariery)
  8. elementy ulic (krawężniki, obrzeża, podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej)
  9. mur oporowy
  10. odwóz destruktu we wskazane miejsce przez zamawiającego

Na koniec grudnia br. planowane jest również oddanie do użytkowania nowoczesnego ledowego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowanego odcinka drogi powiatowej. Oświetlenie uliczne będzie sfinansowane przez Gminę Radziemice.