ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

Lokalu użytkowego składającego się z części przeznaczonej na działalność gospodarczą o powierzchni 54,08m², części przeznaczonej na magazyny o powierzchni 23,92m² oraz gruntu na inne cele dojścia plac manewrowy o powierzchni 849m², położonych na działce nr 376/1w Łętkowicach.

Cena wywoławcza łącznie wynosi: 868,77zł

Co stanowi kwotę miesięcznego czynszu najmu wraz z podatkiem VAT(706,32zł + %VAT)

1) działalność gospodarcza o powierzchni 54,08m² x 9zł za 1 m² lokalu  = 486,72 zł + VAT

2) magazyn o powierzchni 23,92m² x 5zł za 1m² lokalu  = 119,60zł + VAT

3) grunt, dojście plac manewrowy o powierzchni 200m² x 0,50zł = 100,00zł + VAT

Ustalona cena wywoławcza odpowiada minimalnym miesięcznym stawką określonym w Zarządzeniu Nr 50/2019 Wójta Gminy Radziemice z dnia 01 lipca   2019 r. w sprawie wysokości stawek  czynszu za najem lokali użytkowych  oraz gruntów oddanych w dzierżawę pod działalność gospodarczą – stanowiące mienie komunalne gminy:

Okres dzierżawy 10 lat.

Najemca i ponad to ponosi koszty energii elektrycznej, kanalizacji, wywozu śmieci oraz inne należności obciążające lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi przez właściwe organy.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 r. godz.1000 w budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200zł na konto Urzędu Gminy do dnia 20 lipca 2020 r. Bank Spółdzielczy Słomniki Oddział w Radziemicach Nr rachunku 62861400010010010001850007

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radziemicach, tel. 12/ 385 60 25

obwieszczenie

Pliki