Wójt Gminy Radziemice uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Radziemice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
W związku z powyższym w terminie do dnia 08 listopada 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Radziemice mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radziemice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radziemice, 32-107 Radziemice 74 (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Radziemice będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Pliki