Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH”. Numer ogłoszenia: 160716-2015: data zamieszczenia 30.06.2015r. Informujemy, że w dokumentacji dotyczącej w/w przetargu nieograniczonego w drodze pomyłki został zamieszczony przedmiar robót z brakiem nr KNR.

Właściwy dokument z adnotacją „Właściwy przedmiar” zamieszczamy w załączeniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany w treści składanych ofert. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

1_pismo_uzupelnienie_dokumentacji

2_wlasciwy_przedmiar