Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Wnioski Komisji Rady.
 5. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
 • uchwała w sprawie: zwiększenia dotacji na 2019 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury
  w Radziemicach.
 • uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Proszowickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 • uchwała wg wykazu inkasentów
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy Radziemice.