Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
4. Wnioski Komisji Rady.
5. Podjęcie uchwał:
– uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
– uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
– uchwała w sprawie: wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– uchwała w sprawie: przyjęcia Statutu jednostek pomocniczych Gminy Radziemice.
6. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego oraz z działalności GOK za 2018 rok.
7. Interpelacje i zapytania Radnych
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Radziemice.