Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. (tj. piątek) o godz. 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Radziemice.
 8. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
 • z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Radziemice z tytułu wykonania budżetu Gminy Radziemice za 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
 • uchwała w sprawie: zmian kwot dotacji z budżetu 2019 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności GOPS Radziemice
  za 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziemice.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
10. Wolne wnioski.
11.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Radziemice.