Zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę wynikają m. in. z obowiązku dostosowania do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziemice

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla wszystkich.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2021 r. zbiórka odpadów w sposób selektywny staje się obowiązkiem dla wszystkich mieszkańców.

Odpady będziemy zbierać w podziale na 5 frakcji:

  1. Papier – worek w kolorze niebieskim
  2. Metale i tworzywa sztuczne – worek w kolorze żółtym
  3. Szkło – worek w kolorze zielonym
  4. Odpady bio – worek w kolorze brązowym – tylko przy braku kompostownika
  5. Pozostałe odpady – pojemnik lub worek w kolorze czarnym

Ponadto, jak co roku, sprzed posesji będą odbierane odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i opony samochodowe.

Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.

  • W budynkach jednorodzinnych opłata miesięczna od osoby wynosi: 26 zł od mieszkańca za miesiąc.
  • Mieszkańcy, którzy wyrażą chęć zagospodarowania odpadów bio we własnym zakresie tj. w przydomowych kompostownikach, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00 zł od osoby.

Opłata ze zwolnieniem będzie wynosić miesięcznie 23 zł od osoby na nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej.

Aby skorzystać ze zwolnienia za kompostowanie odpadów bio należy w Urzędzie Gminy złożyć deklarację wg. nowego wzoru. Nową deklarację muszą także złożyć wszystkie osoby, które do tej pory deklarowały brak segregacji odpadów. Deklarację należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej do 31.01.2021 r.   Druk deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy na naszej stronie internetowej, w zakładce „Gospodarka Odpadami” Znajdują się tam również informacje na temat segregacji, kompostowania odpadów bio, jak również harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok.

Mieszkańcy, którzy dotychczas deklarowali selektywną zbiórkę i nie będą korzystać ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przy budynkach jednorodzinnych nie muszą składać nowych deklaracji.

Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki odpadów

W związku ze zmianą przepisów osobom które nie będą segregować odpadów w sposób prawidłowy, zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej j. 52 zł. za osobę za miesiąc.

Deklaracja_zabudowa_jednorodzinna_2021_rok

termin odbioru odpadów komunalnych

zasady segregowania odpadów