„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice oraz prowadzenie PSZOK”

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający: Gmina Radziemice

Adres: Radziemice 74, 32 – 107 Radziemice

Tel./Fax.: (12) 385-62-44 / (12) 385-60-30

e-mail: ug@radziemice.gmina.pl       

strona internetowa: www.radziemice.gmina.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. Godz. 7:30 – 15:30

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych opublikowane w (Dz. U. 2019r. poz. 2019, z późn. zm.).

2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych,
o której mowa w pkt. 2.1

Przetarg odpady