Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany i oddania w najem wywieszony na tablicy ogłoszeń od 20 czerwca 2017 r. do 11 lipca 2017 r.

WÓJT GMINY W RADZIEMICACH

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.)

I. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 1. Oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 380/4, 380/6 i 380/7 – dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty-V Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą – Kw. Nr KR1H/00040023/6 oraz działka ozn. nr 379/4 objęta księgą wieczystą Kw. Nr KR1H/00012831/8.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,1545 ha.
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Przemęczankach, Gmina Radziemice. W ewidencji gruntów ozn. jako droga.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim nieobowiązującym miejscowym planie zagosp. przestrzennego- teren rolny. Działki ozn. nr 379/4, 380/4, 380/6 i 380/7 użytkowane są jako droga.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: po sporządzeniu aktu notarialnego przenoszącego własność.
 6. Cena nieruchomości: wartość rynkowa 9.871,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 9. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: zbycie w drodze zamiany.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 w/w ustawy: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu winny złożyć pisemne oświadczenie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości (tj. do dnia: 2 sierpnia 2017 r.

II. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy położony przy budynku Urzędu Gminy w Radziemicach na działce nr 201/2 wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną.
 2. Powierzchnia lokalu: 80,00 m², dojazdy, dojścia- powierzchnia: 64,0 m².
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona we wsi Radziemice przy budynku Urzędu Gminy.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Gmina Radziemice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice (Uchwała Nr XIV/108/00 Rady Gminy Radziemice z dnia 23 czerwca 2000r.) na podstawie, którego nieruchomość położona jest w obszarach adaptacji, przekształceń i rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Gmina Radziemice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Radziemice.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: po sporządzeniu umowy najmu
 6. Cenę nieruchomości: nie dotyczy
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: najwyższa cena osiągnięta w przetargu. Ceną wywoławczą przetargu są minimalne miesięczne stawki czynszu netto za 1m² powierzchni najmu zgodnie z niżej powołaną uchwałą:
  • dla lokali wynajmowanych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub zawodową 6,32 zł./m² (miesięcznie),
  • dla lokali wynajmowanych z przeznaczeniem na magazyny, składy, garaże 3,45 zł/m² (miesięcznie),
  • grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą lub zawodową: 2,07 zł (miesięcznie),
  • do kwoty miesięcznego czynszu zostanie doliczony stosowny podatek VAT,
  • opłata za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, energię elektryczną i wodę we własnym zakresie: zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziemice oraz wg. wskazań licznika, wodomierza lub ryczałtowe rozliczenie z konserwatorem wodociągów. Stawki minimalne stanowiące cenę wywoławczą przy przetargu – zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddanych w dzierżawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.
 9. Termin wnoszenia opłat: płatne z góry w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania faktury.
 10. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 w/w ustawy: nie dotyczy.
 13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu winny złożyć pisemne oświadczenie
  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości
  o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej wymienionej cenie na adres: Urząd Gminy w Radziemicach, 32-107 Radziemice. Brak złożenia oświadczenia
  w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nie dotyczy.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, tel.(0-12) 385-62-44

Radziemice, dnia 14 czerwca 2017 r.