Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany wywieszony na tablicy ogłoszeń

od 31.10. 2017 r. do 20.11. 2017 r.

WÓJT GMINY W RADZIEMICACH

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 1. oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 363/5 o pow. 0,0060 ha której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty- V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr KR1H/00024497/1
 2. powierzchnia nieruchomości: 0,0060 ha
 3. opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Przemęczankach, Gmina Radziemice. W ewidencji gruntów ozn. jako droga.
 4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim nieobowiązującym miejscowym planie zagosp. przestrzennego- teren łąk i pastwisk Działka 363/5 użytkowana jest jako droga.
 5. termin zagospodarowania nieruchomości: po sporządzeniu aktu notarialnego przenoszącego własność.
 6. cena nieruchomości: wartość rynkowa: działka nr 363/5 o wartości 299 złotych.
 7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 9. termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
 10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: zbycie w drodze zamiany.
 12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 w/w ustawy: nie dotyczy.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem zamiany można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice, tel.(0-12) 385-62-44

 

Radziemice, dnia 30.10.2017 r.