Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
3. Interpelacje Radnych.
4. Zapytania Radnych i Sołtysów.
5. Wnioski Komisji Rady.
6. Podjęcie uchwał:
– uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
– uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
– uchwała w sprawie: przyznania dotacji z budżetu dla OSP w Radziemicach.
– uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej.
– uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Radziemice.