Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Wnioski Komisji Rady.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Radziemice.
 8. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziemice.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
  z wykonania Budżetu Gminy Radziemice za 2021 r.
 • uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Radziemice
  za 2021 rok.
 • uchwała w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Radziemice z tytułu wykonania Budżetu Gminy Radziemice za 2021 rok.
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej na 2022 rok.
 • uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2032.
 • uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziemice.

9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

10. Odpowiedzi na zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Radziemice.